Η γνώση του επιπέδου παραγωγής είναι σημαντική γιατί επιτρέπει: α) την εκτίμηση του γενετικού δυναμικού των ζώων, β) την εκτίμηση των αναγκών των ζώων σε ενέργεια και θρεπτικά στοιχεία, και γ) την καλύτερη διαχείριση του κοπαδιού (πχ. διαχωρισμός σε ομάδες). Για όλους τους παραπάνω λόγους τα στοιχεία του ελέγχου των αποδόσεων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα και συνεπή. Όλοι, παραγωγοί και ελεγκτές, πρέπει να συνεισφέρουμε ώστε να έχουμε καλά στοιχεία.