Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Σκαλοχωρίου

Σκαλοχώρι 11/09/2018

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΗΛ:2253098320

Αρ.Πρώτ.: 313

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Σκαλοχωρίου, στα πλαίσια του Μέτρου 10, του Υπομέτρου 10.2, της Δράσης 10.2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», που εκτελείται στα πλαίσια της αριθ. 481/667036/09-06-2016 (ΦΕΚ 1994/01-07-16) Υπουργικής Απόφασης και σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 7 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού, ανακοινώνει την προκήρυξη μιας θέσης εργασίας και θα δεχθεί προσφορές την αγορά ογκομετρητών γάλακτος.

Α) Ένας (1) Τεχνικός σύμβουλος εξειδικευμένος σε θέματα διαχείρισης γενετικών ζωικών πόρων με την κάτωθι σειρά προτίμησης πρόσθετων προσόντων:

Διδακτορικό ή Master στη Γενετική Βελτίωση ή στη Ζωοτεχνία ή Ζωική Παραγωγή, γενικότερα:

I. Κάτοχος διδακτορικού στην γενετική βελτίωση αγροτικών ζώων ή Ζωοτεχνία ή Ζωική Παραγωγή γενικότερα
II. Κάτοχος μεταπτυχιακής ειδίκευσης στη γενετική βελτίωση αγροτικών ζώων ή Ζωοτεχνία ή Ζωική Παραγωγή γενικότερα
Για την παραπάνω θέση είναι επιθυμητή η προϋπηρεσία σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης και τα προσόντα της παραπάνω θέσης καθορίζονται σύμφωνα με την Εγκύκλιο με Αριθμ. Πρωτ 270/39407/06-04-2017 (ΑΔΑ:6ΤΖΤ4653ΠΓ-1ΚΨ) του τμήματος Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων και Διατήρησης – Διάδοσης Σπάνιων Φυλών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα βιογραφικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@skalochori-as.gr

Β) Είκοσι έξι (26) ογκομετρητές γάλακτος για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 25/09/2018.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΙΚΕΛΛΗΣ ΠΑΝ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Leave A Comment