Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 05 Νοεμβρίου 2013 00:00

Έλεγχος αποδόσεων και γενετική βελτίωση

Έλεγχος αποδόσεων και γενετική βελτίωση Έλεγχος αποδόσεων και γενετική βελτίωση Πρόβατο Φυλής Λέσβου

Για τα παραγωγικά έτη 2009-2012, η μέση διάρκεια άμελξης, η γαλακτοπαραγωγή και ο συντελεστής πολυδυμίας ανήλθαν σε 163 ημέρες (εύρος: 90-228), 150 (εύρος: 55-366) χγρ και 1,08, αντίστοιχα. Η πλειοψηφία των τοκετών πραγματοποιείται τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο ενώ μικρότερος αριθμός τοκετών σημειώνεται κατά τους μήνες Νοέμβριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο. Η μέγιστη διάρκεια άμελξης και η μέγιστη γαλακτοπαραγωγή σημειώνεται για τα ζώα που γεννούν το Νοέμβριο (184 ημέρες και 182 χγρ, γάλακτος, αντίστοιχα) και η ελάχιστη για τα ζώα που γεννούν το Μάρτιο (διάρκεια άμελξης και γαλακτοπαραγωγή ίσες με 103 ημέρες και 74 χγρ, γάλακτος, αντίστοιχα). Ο συντελεστής πολυδυμίας (ΣΠ) δεν παραλλάσσει σημαντικά μεταξύ των μηνών τοκετών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις (ανα)παραγωγικές αποδόσεις των ζώων του Συνεταιρισμού διαβάστε το συνημμένο αρχείο.